Algemene voorwaarden

Offerte - Bestelling

De huur geschiedt aan de algemene voorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld. De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Renta+ of bij overhan- diging van het materiaal in het magazijn van Renta+ of op de overeengekomen plaats van levering. Reservaties worden enkel aanvaard door schriftelijke bevestiging door Renta+. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 30% verschuldigd van de prijs van de bestelling, onverminderd het recht van Renta+ om hogere schade te bewijzen. Bij bestellingen onder de 50 EUR wordt er 5 EUR administratiekosten aangerekend.

Duur

Aanvang van de huur: De huur gaat in op het moment dat de klant, of zijn aangestelde, de goederen in ontvangst neemt in de magazijnen van Renta+ of de goederen door Renta+ worden afgeleverd op de overeengekomen plaats. De klant die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan diegene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven. Een huurperiode bestaat hetzij uit 3 dagen, hetzij 1 weekend ( te rekenen vanaf vrijdag 8.30u t/m maandag 17.45 uur) met inbegrip van de dag van levering en de dag van terugkeer. Einde van de huur: De huur eindigt op de overeengekomen datum, wanneer zij duidelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, zonder dat de huurder zich op een stilzwijgende verlenging kan beroepen. in alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van Renta+ op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren. indien de klant na verstrijking van de huurtermijn de goederen niet terugbezorgt, heeft Renta+ het recht de goederen zelf terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder rechterlijke tussenkomst. Alle daaruit voortvloeiende kosten worden doorgerekend aan de klant, onverminderd het feit dat de huurprijs verschuldigd blijft tot de goederen terug in het magazijn van Renta+ zijn. Elke begonnen huurperiode geldt als een volledige huurperiode.

Leveringstermijnen

Renta+ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-juist of te laat leveren van de goederen. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding, noch tot annulering van de bestelling.

Transport

Het transport gebeurt altijd voor rekening en onder volle verantwoordelijkheid van de klant. indien het transport door Renta+ gebeurt, wordt de klant geacht aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal Renta+ ofwel de goederen ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant of de goederen terug meenemen naar zijn magazijn, dit om diefstal en andere risico’s uit te sluiten. in dit laatste geval worden de extra transport kosten aangerekend aan de klant. De levering gebeurt gelijkvloers, aan de ingang voor zover deze makkelijk te bereiken is. Het terrein dient voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer voor het leveren en ophalen van de goederen. Bij levering en ophaling is er een 1⁄4 uur wachttijd voorzien. indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden bijkomende kosten aangerekend. Bij de ophaling van de gehuurde goederen moeten deze toegankelijk zijn en klaar staan om ingeladen te worden. Bij gebreke hieraan, verbindt de klant zich om in aanvulling van de kosten van de handenarbeid een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 75 EUR.

Levering

De enkele afhaling of inontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat van de verhuurde goederen. indien er gebreken of andere klachten zijn, dient de klant dit onmiddellijk telefonisch of schriftelijk te melden aan Renta+. Gebruik van de goederen heft alle recht op klachten dienaangaande op.

Huurprijs en betalingsvoorwaarden

De aangegeven huurprijzen zijn geldig voor één huurperiode. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, transportkosten en verzekeringskosten. Renta+ behoudt zich te allen tijde het recht voor een voorafbetaling van 40% van de prijs te vragen vooraleer te leveren. De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke aan klacht per aangetekende brief binnen 10 dagen vanaf factuurdatum, wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard door de huurder. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebre- kestelling het factuurbedrag verhoogd met intrest van 15% per jaar en een conventionele schadeloosstelling van 12% met een minimum van 75 EuR vanaf factuurdatum. Tevens worden alle andere openstaande factuurbedragen, onmiddellijk opeisbaar en kunnen alle lopende contracten verbroken worden. in geval van faillissement van de klant wordt de vertegenwoordiger van de klant rechtstreeks schuldenaar voor de betaling van de verschuldigde huurgelden, alsook voor het onmiddellijk terugbezorgen van het materiaal.

Waarborg

De klant is steeds verplicht een waarborgsom te betalen. Deze som kan niet worden beschouwd als voorschot of betaling op de huur en geeft nooit recht op intresten. Deze waarborg dient ten laatste bij in ontvangst name van het materiaal betaald te worden. Bij niet-betaling van de waarborg heeft Renta+ het recht het contract te verbreken en alle tot dan toe gemaakte kosten aan de klant door te rekenen. De waarborg wordt pas aan de klant teruggegeven nadat hij al zijn verplichtingen is nagekomen.

Risico - Verzekering

De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen. Hij zal dit dan ook binnen de 24 uur aan Renta+ meedelen en verbindt zich ertoe Renta+ te vergoeden tegen nieuwwaarde. Renta+ raadt de klant steeds aan een verzekering af te sluiten tegen dit soort risico’s. indien de klant niet (tijdig) aan deze verwittigingsplicht voldoet en dit zou leiden tot verlies van aanspraken op een verzekeringsuitkering of van de mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen of op enige andere wijze Renta+ zou schaden, is de klant voor deze schade aansprakelijk. De klant dient de goederen te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en het transport. Laden en lossen valt onder de aansprakelijkheid van de klant. Renta+ is niet aansprakelijk voor schade geleden door de klant die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De klant zal Renta+ te allen tijde vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.

Gebruik

De klant erkent dat Renta+ hem voldoende heeft ingelicht omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het verhuurde goed. De klant zal het goed als een goed huisvader gebruiken en volgens de gegeven richtlijnen. Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de klant daarvan onmiddellijk kennis te geven aan Renta+. De klant mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks het gehuurde of het verkochte maar nog niet volledig betaalde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag hij het bij de verkoop of de overdracht van een handelszaak betrekken. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming mag het gehuurde materiaal niet buiten het Belgisch grondgebied gebracht worden.

Teruggave

Het materiaal dient op de afgesproken datum te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij aanvang van de huur. indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd, worden er extra kosten of reinigingskosten aangerekend. Borden, glazen en bestek dienen enkel gespoeld (niet afgewassen) te zijn. Elk gehuurd goed dat niet wordt teruggegeven, zal gefactureerd worden aan zijn nieuwprijs vermeerderd met 15%. De klant heeft het recht om bij de in ontvangst name van de goederen aanwezig te zijn teneinde deze na te tellen, evenals bij het nazicht van de teruggebrachte goederen teneinde de vaststellingen te verifiëren. indien het transport door Renta+ of derden gebeurt, dan wordt het nazicht gedaan bij aankomst van het transport bij Renta+. De klant neemt hiertoe zelf het initiatief en dient zelf zijn schikkingen te treffen met het oog op het nazicht. Zijn eventuele afwezigheid impliceert dat hij afstand doet van zijn recht; in dat geval zal de telling en de eventuele vaststelling van tekorten en/of schade door Renta+ bindend zijn.

Eigendom

Renta+ behoudt te allen tijde het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faillissement van de klant, zodat noch de klant, noch derden eigenaar kunnen worden, uitgezonderd wanneer er door Renta+ een verkoopfactuur wordt opgemaakt en deze factuur volledig werd betaald en Renta+ heeft het recht op het materiaal een vermelding aan te brengen die duidelijk de identiteit van de eigenaar aanduidt. indien Renta+ op welk ogenblik ook haar handelszaak in pand zou geven, aanvaardt de klant het gehuurde materiaal onder zich te houden als derde-bewaarder. De klant zal de eigenaar van het gebouw of gebouwencomplex waar het gehuurde materiaal zich bevindt, ervan op de hoogte brengen dat het materiaal eigendom is van Renta+ en dus geen deel kan uitmaken van het in artikel 20,1° Hypotheekwet bedoelde voorrecht. De kennisgeving moet op dezelfde wijze worden gedaan aan elke hypothecaire of pandhoudende schuldeiser. De klant zal Renta+ onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere vordering die het materiaal als voor- werp heeft, ingeleid door derden d.m.v. zelfs bewarend beslag, hetzij anderszins. Tevens zal hij de instrumenterende gerechtsdeurwaarder of andere derden in kennis stellen van de onderhavige overeenkomst en alle elementen die het gehuurde goed identificeren.

Exoneratie

Renta+ zal niet instaan voor schade of enig ander gevolg van gebreken in het gehuurde goed. Renta+ draagt aan de klant, die dit aanvaardt, alle rechten en vorderingen over die Renta+ zou kunnen laten gelden wegens of met betrekking tot het materiaal overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de derde en Renta+; aldus beschikt de klant over een rechtstreekse vordering tegenover de derde en is hij als enige verantwoordelijk voor de vervulling van de formaliteiten die deze overdracht tegenwerpelijk maken aan derden.

Ontbinding

Renta+ behoudt zich het recht voor om bij ernstige tekortkoming de huurovereenkomst te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst en de goederen terug te halen waar deze zich ook mogen bevinden. ingeval van ontbinding van de huurovereenkomst ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden, enz., is de huurder tenminste verplicht de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan de huur van één maand, onverminderd het recht van Renta+ om hogere schade te bewijzen en zijn alle vorderingen opeisbaar. Bij insolventie van de klant zullen alle bestaande wederzijdse vorderingen en schulden die al dan niet reeds opeisbaar zijn, automatisch en van rechtswege worden gecompenseerd.

Geschillen

Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van onderhavige overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Renta+, zijnde Antwerpen en vredegerecht Zandhoven of van het arrondissement Turnhout naar keuze van Renta+, zonder afbreuk te doen aan het recht van de klant, wanneer het een consument betreft, om Renta+ te dagvaarden voor de hoven en rechtbanken van het arrondissement van zijn woonplaats.

Openingsuren

MA DI WO DO VR ZA ZO
9:00-12:30 9:00-12:30 9:00-13:00 9:00-12:30 9:00-12:30 10:00-12:00 gesloten
13:00-18:00 13:00-17:00 gesloten 13:00-17:00 13:00-18:00 gesloten gesloten

(indien u een ander tijdstip van afhaling of retour wenst, laat ons gerust een seintje)

Route

Bekijk onze locatie op Google Maps en bereken je route tot onze firma.

Hoofdkantoor

Renta+ BV

Gustaaf Vandenheuvelstraat 26, 2230 Ramsel (Herselt)

Afhaalpunten

Tankstation Lambaerts

Stationsstraat 78, 2230 Ramsel (Herselt)